Mechanical Seals คืออะไร | มาร์แชล ฟลูอิด บจก.

มาทำความรู้จักกับ Mechanical Seals หรือ แมคคานิคอล ซีล ให้มากขึ้น  แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals) คือซีลกันรั่วไหลของน้ำหรือของเหลว ช่วยในการกันรั่วซึมของปั๊ม ป้องกันของเหลวออกมาจากปั๊ม การทำงานของแมคคานิคอลซีลอาศัยพลังงานในการหมุนรอบเพลา แมคคานิคอล ซีลนิยมใช้ในปั๊มประเภทต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง เครื่องเติมอากาศ อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ และอื่นๆ เพื่อกันการไหล การรั่วของน้ำหรือของเหลว   แมคคานิคอล ซีล   เหตุใดในอุตสาหกรรมต้องมีแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals)   ในอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ปั๊มน้ำในการช่วยในการทำงาน เช่นปั๊มน้ำสำหรับระบบทำความเย็น ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมเคมี ปั๊มสูบน้ำเฉพาะทางและอื่นๆ […]